Bangphai General Hospital

คุณสมบัติประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

-  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล บริหารโรงพยาบาล จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

-  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Ms Office ) ได้ดี

­-  พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

-  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นได้

-  มีความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติอื่นๆ (Others)

-  เพศชาย / หญิง   อายุ  23  ปีขึ้นไป

-  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-  มีความเป็นผู้นำ

 -  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

­ -  มนุษย์สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส

 -  มีการนำข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว