Bangphai General Hospital

บริการทางการแพทย์ / การแพทย์ทางเลือก / นวดแผนไทยประยุกต์

           เป็นการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด โดยการนวดไทย ตรวจรักษากลุ่มอาการ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น การแพทย์แผนไทย อาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค ที่มีมาแต่เดิมผนวกกับการพัฒนาการรักษาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ การซักประวัติ การวินิจฉัย และการรักษาโรคด้วยการบีบนวด ตามกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย


** เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 15.00 น. **

 คลินิกแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

 .** เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. **massage 1015571 1920

 acupuncture 289252 1920 aiguille 1280088 1920acupuncture 289251 1920 

                                                                                 acupuncture 656578 1920acupuncture 1211182 1920

     

You are here: Home บริการทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก