Bangphai General Hospital

งานรังสีวิทยา (Department of Radiology)

 

งานรังสีวิทยา (Department of Radiology) ให้บริการตรวจถ่ายภาพทางรังสีทั้งแบบธรรมดา และการตรวจพิเศษที่ต้องใช้สารทึบแสงในวินิจฉัยโรค ในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ตับและถุงน้ำดี เป็นต้น