Bangphai General Hospital

อัตราค่าบริการห้องพักรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบางไผ่

ประเภทห้อง  ค่าห้อง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าบริการพยาบาล  ค่าบริการทางการแพทย์  รวมค่าห้องต่อวัน 
ICU 2,000 330 1,000 300 3,630
ห้องเดี่ยว 1,950 360 80 500 200 3,090
ห้องเดี่ยว (เตียงไฟฟ้า) 2,050 360 80 500 200 3,190
ห้องเดี่ยว (เด็ก) 1,700 300 500 200 2,700
ห้องคู่ 1,000 330 40 400 200 1,970
ห้องรวม-ทั่วไป 520 240 300 200 1,260
ห้องรวม-เด็ก 500 180 300 200 1,180
ห้องเด็กแรกเกิด 450 - 300 200 950
Incubator 500 - - 500 200 1,200
Observe 600 - 200 30 830

 หมายเหตุ

* ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าหัตถการ และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ห้องเดี่ยว                                                                                                  ห้องเดี่ยว(เด็ก)

 

  ห้องคู่                                                                                                              ห้องรวม