Bangphai General Hospital

โลโกเวบ

ประวัติโรงพยาบาลบางไผ่

                       

                   -          โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของฝั่งธนบุรี

                       -          อยู่ริมถนนเพชรเกษมใกล้สี่แยกท่าพระตรงข้าม ซอยวัดนวลนรดิศ

                       -          ก่อตั้งเมื่อ 5 พฤษภาคม 2517

                       -          ปี พ.ศ.2520 ขยายโรงพยาบาล 10 เตียงเป็น 100 เตียง 

                                    พร้อมอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น

                       -          ปี พ.ศ. 2551 เพิ่มอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น

                       -          มาตรฐาน HA และ ISO มาอย่างต่อเนื่อง

         

 

 

 

 

You are here: Home รู้จักโรงพยาบาล