Bangphai General Hospital

โลโกเวบ

ระบบคุณภาพ

                                                                               2544 : ISO 9001 : 2000

                                                   2551 : ISO 9001 : 2008

                                                   2560 : ISO 9001 : 2015

                                                   2544 : HA ขั้นที่ 1

                                                   2552 : HA ขั้นที่ 2

ผ่านการประเมินจากสถาบันต่างๆ

                                                  - สำนักงานหลักประกันสุขถาพแห่งชาติ

                                                  - สำนักงานประกันสังคม

                                                  - สำนักงานกรุงเทพมหานคร

                                                  - บริษัทประกันต่างๆ

โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ
คำศัพท์ HA ที่ควรรู้
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
      ตรวจมาตรฐาน LA ( Laboratory Accreditation ) 27 มีนาคม 2558
      ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานLA
      เยี่ยมดูงานระบบการตั้งเบิก สปสช. จากคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณะสุขประเทศอินโดนิเซีย
      อบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) 19 ม.ค.61
ผลงาน นวัตกรรม 
Patient Safety Goal รพ. บางไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home รู้จักโรงพยาบาล ระบบคุณภาพ