Bangphai General Hospital

ระบบคุณภาพ

          โรงพยาบาลบางไผ่ เป็นสถานที่ให้บริการทางสุขภาพ  เป้าหมายที่สำคัญคือความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ให้บริการ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน ใกล้เคียงโรงพยาบาล ได้มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และ ปรับขึ้นมาเป็น ISO9001 : 2008 ในปี 2551 และในปี 2560 โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2015  อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) บันไดขั้น 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และบันไดขั้น2 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้แล้วยังผ่านการประเมินจากองค์กรที่สำคัญ ทั้งสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม และบริษัทประกันต่างๆ ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสมาชิกอันได้แก่ ผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม สมาชิกโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยประกันบริษัทเอกชนต่างๆ เป็นต้น

 

โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ
คำศัพท์ HA ที่ควรรู้
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     1. กิจกรรมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
     2. การอบรมHumanize Health care
     3. การอบรมงานวิจัยเล็กๆกับงานประจำ 
     4. กิจกรรมKMจากการประชุม national forum ประจำปี พ.ศ.2556
     5. อบรม HA สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน  11 กุมภาพันธ์ 2556
    6. Quality Round 2014
    7. ทำความเข้าใจ 12 กิจกรรมทบทวน
    8. สอน CPR เด็กเล็ก โดย พญ. เอื้ออารีย์ พร้อมเพรียง
    9. Work shop การฉีดวัคซีนในผู้ป่วยเด็ก 14 พ.ย. 57
  10. Hand hygiene on tour 2014
  11. รับการตรวจเยี่ยมจากสมาคมเภสัชกรรม 10 มกราคม 2558
  12. อบรมการประเมินและคัดกรองผู้ป่วย 19 มีนาคม 2558 
  13. ตรวจมาตรฐาน LA ( Laboratory Accreditation ) 27 มีนาคม 2558
  14. Quality Round 2015 
  15. Hand hygiene on tour 2015
  16. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานLA
  17.เยี่ยมดูงานระบบการตั้งเบิก สปสช. จากคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณะสุขประเทศอินโดนิเซีย
  18. อบรมมาตราฐาน ISO 9001 Version 2015
 19. อบรมโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีคุณภาพ โดย นพ.กิตติพงษ์ อุดมดำรงกุล 10 มี.ค 60
CQI ดีเด่นปี 2557   
ผลงาน R2R
ผลงาน นวัตกรรม 2557
Patient Safety Goal รพ. บางไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home รู้จักโรงพยาบาล ระบบคุณภาพ