Bangphai General Hospital

คำย่อ

ความหมาย

HA

Hospital/healthcare  accreditation  การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาล/สถานพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงระบบซึ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งโรงพยาบาล/สถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการประเมินและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยินดีที่จะให้มีการเยี่ยมสำรวจจากภายนอก

CQI

Continuous  Quality  Improvement  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  อาจจะหมายถึงโครงการพัฒนาแต่ละโครงการ หรือแนวคิดการพัฒนาที่พยายามหาโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีปัญหาก็ตาม  ซึ่งจะส่งผลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นเป็นลำดับ ไม่ใช่เป้าหมายที่คงที่

HPH

Health  promoting  hospital  โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง โรงพยาบาลที่นำแนวคิดและมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมาสู่การปฏิบัติ ในความหมายเฉพาะ  อาจหมายถึงโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Humanized

Healthcare

บริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์  บริการที่เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้ป่วย  ด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่สุขภาวะของบุคคล  ครอบครัวชุมชน  เข้าถึงความจริง  ความดี  ความงาม ก้าวสู่อิสรภาพ เชื่อมโยงมนุษย์และสรรพสิ่ง

Clinical  tracer

การตามรอยทางคลินิก  เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  โดยมีการตามรอยหรือทบทวนในสี่ประเด็น  ได้แก่ (1) กระบวนการดูแลผู้ป่วย  (2) ผลงานที่เกิดขึ้น  (3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ  (4) การเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้อง  การตามรอยนี้จะทำให้เห็นวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือโอกาสพัฒนา  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมดูแลผู้ป่วย

Clinical  tracer

Highlight

สรุปประเด็นสำคัญจากการตามรอยทางคลินิก  เป็นการสรุปผลการตามรอยทางคลินิกในประเด็นที่มีความสำคัญสูง  ความยาวประมาณครึ่งหน้าถึงหนึ่งหน้า  เพื่อนำเสนอเป็นภาคผนวกประกอบรายงานการประเมินตนเองที่จะส่งให้ผู้เยี่ยมสำรวจและคณะกรรมการรับรองได้ศึกษา

C3THER

เครื่องเตือนใจในการทบทวนดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยว่าควรนึกถึงประเด็นอะไรบ้างประกอบด้วย        care,  communication,  continuity,  human  resource,  environment & equipment,  medical  record  ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีจุดเน้นของการทบทวนที่แตกต่างกัน

Gap  analysis

การวิเคราะห์ความแตกต่าง  หมายถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อแนะนำทางวิชาการกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง  ซึ่งจะนำมาสู่การลดความแตกต่างดังกล่าว  เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการนำข้อมูลวิชาการมาสู่การปฏิบัติ

KM

Knowledge  management  การจัดการความรู้

R2R

Routine  to  Research  การวิจัยจากงานประจำ  เป็นการนำปัญหาจากการปฏิบัติงานประจำมาหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ  มีเป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงการทำงาน

Risk

ความเสี่ยง  โอกาสที่จะเกิดอันตราย ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

Service  profile

โครงร่างหน่วยงาน/หน่วยบริการ  เป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงภาพรวมของหน่วยงาน/หน่วยบริการ  ครอบคลุมบริบท  เป้าหมาย  กระบวนการ  และผลการดำเนินการ

SPA

Standards-Practice-Assessment  เป็นคู่มือการนำมาตรฐาน HA ไปสู่การปฏิบัติขยายความให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติ และประเด็นบทเรียนสำคัญที่ควรสรุปในรายงานการประเมินตนเอง

Trigger  tool

เครื่องมือส่งสัญญาณ  หมายถึง  เหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราฉุกใจคิดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  นำมาใช้เพื่อการทบทวนเวชระเบียนหาเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

SIMPLE

เป็นหมวดหมู่ของ Patient  Safety  Goals  ซึ่งย่อมาจาก safe  surgery,  infection  control,  medication safety,  patient  care  process,  line/tubing/catheter,  emergency  response  การจัดหมวดหมู่ดังนี้ทำให้สามารถรองรับประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

SBAR

S = Situation สถานการณ์การของผู้ป่วย ณ. เวลานั้นๆ( อาการสำคัญ, V/S , N/S )

B = Background ประวัติของผู้ป่วย โรคที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้อยู่ ประวัติครอบครัว ครอบคลุมแบบองค์รวม

A = Assessment การประเมิน หลังให้การรักษา หรือการพยาบาล

R  = Recommendation การบันทึกเพิ่มเติม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)