Bangphai General Hospital

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 

 

               Corporate Social Responsibility (CSR) การแสดงความรับผิดชอบของโรงพยาบาลที่แสดงและมีต่อชุมชนและสังคม โดยการดำเนินการภายใต้กฎกติกาพื้นฐานของสังคมอันได้แก่กฎหมายต่างๆ เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันสร้างเสริมสังคมที่โรงพยาบาลได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่บริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ การจัดการส่งเสริมสุขภาพ และป้อกนโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการให้กลับสู่สภาพปกติหรือช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้ง การจัดสิ่งแวดล้อม การขยะประเภทต่างๆโดยเฉพาะขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย การบำบัดน้ำทิ้งของโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานก่อนปล่อยออกไป เป็นต้น

               นอกจากนี้แล้วยังร่วมมือกับชุมชนผ่านผู้นำต่างฯ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิงขึ้น ในด้านสุขภาพอนามัย ให้แก่การดูแลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เช่น การมอบอุปกรณ์ และทุนการศึกษา เป็นต้น

 

 

 

 

You are here: Home รู้จักโรงพยาบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)