Bangphai General Hospital

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางไผ่

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ครองใจชุมชนด้วยบริการคุณภาพและความปลอดภัย

 

พันธกิจ
1. ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นคุณภาพและความปลอดภัย
2. มุ่งเน้นการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
3. ให้บริการที่เป็นเลิศ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
4. ให้บริการด้วยราคายุติธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
5. สนับสนุนให้บุคลากรแสดงศักยภาพ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

 

กลยุทธ์

1 พัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
2 พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
3 พัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน
4 บริหารต้นทุนการรักษาพยาบาล และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างคุ้มค่า
5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home รู้จักโรงพยาบาล วิสัยทัศน์พันธกิจ