Bangphai General Hospital


โปรแกรมตรวจสุขภาพ

- โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพโปรแกรมพื้นฐาน
- โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ > 30 ปี
- โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ > 40 ปี / ชาย
- โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ > 40 ปี / หญิง
- โปรแกรมที่ 4 ตรวจสุขภาพ VIP / ชาย
- โปรแกรมที่ 4 ตรวจสุขภาพ VIP / หญิง
- โปรแกรมที่ 5 ตรวจสุขภาพคู่รักก่อนสมรส - ชาย
- โปรแกรมที่ 5 ตรวจสุขภาพคู่รักก่อนสมรส - หญิง

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบางไผ่
โทร. 0-2457-0086 ต่อ 4013, 3100

 ** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 


 

พนฐาน1

ขอความงดนำอาหาร                    

มากกวา 30 ป2

ขอความงดนำอาหาร                                           

มากกวา 40 ป2

ขอความงดนำอาหาร

                                               VIP1

ขอความงดนำอาหาร

               ครก1

ขอความครก

You are here: Home โปรโมชั่น