Bangphai General Hospital

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

FeverB

   ·       สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องปันโรคสำหรับประชาชนสิทธิประกันสังคม

o   ตรวจสุขภาพประจำปี ตามเกณฑ์อายุ

o   ตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น

o   วงเงิน 900 บาท สำหรับการทำฟัน ขุด อุด ถอน

o   กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

o   บริการตรวจสุขภาพตามสถานประกอบการราคาพิเศษ

***สนใจติดต่อได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกตึก84พรรษา  โทร 02- 4570086 ต่อ 4025

                                  หรือแผนกการตลาดต่อ 3004 หรือ 8705

You are here: Home โปรโมชั่น โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ