Bangphai General Hospital

โรงพยาบาลบางไผ่ ได้รับใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาล 2P Safety ( Patient & Personal Safety )

เนื่องในวัน World Patient Safety Day จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

S 38051846

S 38051845

You are here: Home โรงพยาบาลบาวไผ่ ได้รับใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาล 2P Safety ( Patient & Personal Safety ) เนื่องในวัน World Patient Safety Day จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562