Bangphai General Hospital

นวดแผนไทยประยุกต์

บริการทางการแพทย์ / การแพทย์ทางเลือก / นวดแผนไทยประยุกต์

           เป็นการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด โดยการนวดไทย ตรวจรักษากลุ่มอาการ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น การแพทย์แผนไทย อาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค ที่มีมาแต่เดิมผนวกกับการพัฒนาการรักษาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ การซักประวัติ การวินิจฉัย และการรักษาโรคด้วยการบีบนวด ตามกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย


** เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 15.00 น. **

 คลีนิกแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

.** เวลาทำการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. **